Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

DERS BİLGİLERİ
Ders
Kod
Yarıyıl
Teorik+ Uygulama Saati
Kredi
AKTS
Edebiyat Bilgi ve Kuramları I
TÖB105
I.
2+0
2
3
Ön Koşul Dersi
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersi Seviyesi
Lisans
Dersi Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Yok
Dersin Yürütücüsü
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Dersin Yardımcısı
Yok
Dersi Amacı
Bu derste, Türkçe öğretmeni adaylarının edebiyat bilgi ve kuramlarına vakıf olmaları ve meslek hayatlarında bu bilgileri nasıl kullanacaklarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen unsurların yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata temel teşkil eden olaylar ve sonuçlar, edebi akımlar ve düşünce hareketleri, edebiyat teknikleri ve teorileri oluşturmaktadır.
DERSİN;
Çıktısı
Öğretim Yöntemi
Ölçme Yöntemi
1
Edebiyatımızda nazım ve nesir açısından bu çeşitliliği öğrenir ve örneklerini inceler.
1.2.3.
A,C,E
2
Edebiyat ve işlevini, edebiyatla ilgili terim, tanım ve kavramları öğrenir.
1.2.3.
A,C,E
3
Edebiyata ait kavram ve kabullerin birbirleriyle ilişkileri ile nazım ve nesir türlerini belirler, öğeleri yöntem açısından karşılaştırır.
1.2.3.6.7.15.
A,C,E
4
Edebiyata konu olan olaylar ve sonuçları, edebî düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramlarını öğrenir.
1.2.3.6.7.18
A,C,E
5
Edebiyat akımlarını tanır. Metin üzerinden edebiyat akım ve kuramlarına göre yorum yapar.
1.2.3.7.15.
A,C,E
6
Edebiyat kuramlarını tanır. Metin üzerinden edebiyat kuramlarına göre yorum yapar.
1.2.3.6.7.15.
A,C,E
Öğretim Yöntemleri
1-Anlatma, 2-Soru-Cevap, 3-Tartışma, 4-Problem Çözme, 5-Gösteri, 6-Grup Çalışması, 7-Benzetim, 8-Beyin Fırtınası, 9-Altı Şapka, 10-Örnek Olay, 11-Deney Laboratuvar, 12-Bireysel Çalışıma, 13-Proje Temelli Öğrenim, 14-Arazi Çalışması, 15-Sözlü, 16-Panel, 17- Konuk Konuşmacı, 18- Öğrenci Topluluğu Faaliyeti, 19- Drama,  20-Özel Destek
Ölçme Yöntemleri
A- Sınav; B-Sözlü Sınav; C-Ödev; Ç-Proje- Tasarım;
D- Laboratuvar Çalışması/ Sınavı; E-Seminer
DERS AKIŞI
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
1
Kaynak kitapların tanıtılması, Edebiyatın Tanımı, Konusu, Metodu, Edebî Eser ve Edebî Metin
Edebiyat Sanat İlişkisi, Edebiyatın Diğer Güzel Sanatlarla İlişkisi
 
2
Edebiyat Bilimi ve Diğer Bilimlerle İlişkisi, Edebiyat, Dil ve Kültür İlişkisi
 
3
Edebiyat Kuramları, Yansıtmacılık I, Yansıtmacılık II, Anlatımcılık I, Anlatımcılık II, Edebiyat Kuramları, Rus Biçimciliği, Yeni Eleştiri, Yapısalcılık, Okur Merkezli Kuramlar,  Alımlamacılık
 
4
Edebiyat Kuramları, Yansıtmacılık I, Yansıtmacılık II, Anlatımcılık I, Anlatımcılık II
 
5
Edebiyat Kuramları, Rus Biçimciliği, Yeni Eleştiri, Yapısalcılık, Okur Merkezli Kuramlar,  Alımlamacılık
 
6
Edebiyat Akımları, Hümanizm, Klasisizm, Neoklasizm, Romantizm, Realizm Edebiyat Akımları Natüralizm, Parnasisizm, Sembolizm, Empresyonizm vd.
 
7
Edebiyat Akımları, Hümanizm, Klasisizm, Neoklasizm,Romantizm, Realizm
 
8
Edebiyat Akımları Natüralizm, Parnasisizm, Sembolizm, Empresyonizm vd.
 
9
Edebiyat Akımları Natüralizm, Parnasisizm, Sembolizm, Empresyonizm vd.
 
10
Edebi Topluluklar: Tanzimat Edebiyatı ve Tanzimatçılar, Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Servet-i Fünûn Topluluğu
 
11
Fecri Ati Edebiyatı ve Fecr-İ Âti Topluluğu, Milli Edebiyat ve Milli Edebiyat Topluluğu,
 
12
Edebi Topluluklar: Beş Hececiler Topluluğu, Dergâhçılar, Yedi Meşaleciler, Garipçiler, İkinci Yeniciler, Toplumsal Gerçekçiler, Hisar Topluluğu, Maviciler,
 
13
Edebi Topluluklar: Beş Hececiler Topluluğu, Dergâhçılar, Yedi Meşaleciler, Garipçiler, İkinci Yeniciler, Toplumsal Gerçekçiler, Hisar Topluluğu, Maviciler,
 
14
Edebi Topluluklar: Beş Hececiler Topluluğu, Dergâhçılar, Yedi Meşaleciler, Garipçiler, İkinci Yeniciler, Toplumsal Gerçekçiler, Hisar Topluluğu, Maviciler,
 
KAYNAKÇA
Kitaplar
1
AKSAN, Doğan: Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yay. 6. Bs. Ankara 2006
2
AKTAŞ, Şerif: Edebiyat Bilgi ve Kuramları, , Akçağ Yayınları, Ankara 2008.      
3
AYYILDIZ, Mustafa: Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Akçağ Yayınları, Ankara 2005
4
DİLÇİN, Cem: Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara 1983
5
GENÇ, İlhan: Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, İstanbul, 2005.
6
KAZAN,Şevkiye, Kemal Yüce: Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Lisans Yay. İstanbul 2009
7
TURAL, Sadık:  Edebiyat Bilimine Katkılar, Ecdad Yay. Ankara, 1993
Makaleler
1
AYDIN, Ertuğrul: Edebiyat Sosyolojisi İlişkisinde Sosyolojik Kaynak Ve Ölçütler, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume4/1-I Winter2009 s.357-370
2
Emre,İsmet: yeni Türk Edebiyatının Psikolojik Kaynakları, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume4/1-I Winter2009, s.319-353  
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
Diğer
1
 
2
                                                
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
 
 
Ödevler
 
 
Sınavlar
 
 
NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Vize: % 40
Final: % 60
Ödev: %
Proje: %
Diğer: %
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Türkçenin ses, şekil, sözcük ve söz dizimi bilgisine hâkim olup dilbilimi ve anlambilimin genel kavramlarını bilir.
 
 
 
 
 
2
Edebiyatın temel bilgi ve kavramlarını bilir, sözlü ve yazılı iletişimin gereklerini hayatında uygular.
 
 
 
 
x
3
Türkçe yazılmış veya Türkçeye çevrilmiş yetişkin veya çocuklara yönelik edebî ürünleri okuyup, eserlerin daha iyi kavranması ve kavratılabilmesi için metinlerin üzerinde klasik veya modern yorum tekniklerini kullanabilir ve bu bağlamda öğrencilerine okuma sevgisi aşılar.
 
 
 
 
x
4
Tanzimat sonrası yaşanan edebî gelişmeleri, Milli Edebiyat dönemini, Cumhuriyet edebiyatını, güncel Türk edebiyatını, bu süreçlerin ortaya çıkmasına neden olan kişileri, toplulukları ve akımları bilir.
 
 
 
x
 
5
Türkçe araştırmalarında kullanmak üzere bilimsel araştırmanın süreçlerini bilir ve bu bağlamdaki kavramlara hâkimdir.
 
 
 
x
 
6
Derslerin daha iyi anlaşılabilmesi için dramatik yöntemlerden faydalanır.
 
 
 
 
 
7
Osmanlı Türkçesi ve klasik Türk edebiyatına hâkim olup matbu Osmanlı Türkçesinin okuyabilir ve bu döneme ait metin incelemesi yaparak tasavvuf geleneğine ait şairleri bilir.
 
 
 
 
 
8
Türkçe ders kitaplarının olumlu ve olumsuz yönlerini fark edip derslerini buna göre işler.
 
 
 
 
 
9
Türkçeyi etkin dinleme, okuma, konuşma ve yazma bağlamında ilköğretim öğrencilerine veya yabancılara muhatabının seviyesine göre nasıl öğretileceğini bilir.
 
 
 
 
 
10
Türk dili ve öğretiminin tarihini dil ve kültür birlikteliğini de göz önünde bulundurarak bilir. En az bir Türk lehçesine hâkim olarak bu lehçeye ait metinlerin incelemesini yapabilir. 
 
 
 
 
 
11
Türkiye’ye ait kültür ürünlerini derleyebilir ve bu ürünlerin Türk halk edebiyatı içindeki yerini bilir.
 
 
 
 
 
12
Muhatabının dersi en iyi şekilde anlayabilmesi için en doğru özel öğretim yöntemlerini derslerinde kullanır ve onlara güzel yazı yazabilmeyi öğretebilir.
 
 
 
 
 
13
İçinde yaşadığı toplumu, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini tanıyarak, Türkiye Cumhuriyeti’ nin temel nitelikleri ve yapısına uygun davranır.
 
 
x
 
 
14
Eğitimin temel kavramlarını, eğitim bilimlerinin araştırma, inceleme alanlarını ve diğer bilimlerle ilişkisini analiz eder.
 
 
 
 
 
15
Anadilde ve en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
 
 
 
 
 
 
16
Program geliştirmenin kuramsal temelleri, tasarım ve modellerini tanır, programın denenmesi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
 
 
 
 
 
17
Sosyoloji ve eğitim arasındaki ilişkiyi bilir.
 
 
 
 
 
18
Öğretmenin bir dersi işlerken öğrenme ortamını nasıl tasarladığı, dersi hangi aşamalara böldüğü, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığı, derste ne tür etkinliklerden yararlandığı, öğrenci başarısını nasıl ölçüp değerlendirdiğini kavrar, analiz eder ve bu özellikleri uygulama yeterliğine sahip olur.
 
 
 
 
 
19
Türk eğitim sisteminin amaçlarını, ilkelerini, yapısını, yönetim kuramları ve süreçlerini bilir ve okul yönetimiyle ilgili işleri uygular; Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından öneminin farkına varır ve tarihsel süreç içerisinde öğretmen yetiştiren kurumlar ile sistemleri analiz eder.
 
 
 
 
 
20
Öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi ve çeşitlerinin ne olduğunu bilir ve öğrenciyi bireyi tanıma teknikleri kullanarak tanır, bir öğretmenin yapması gereken rehberlik görevlerini yerine getirir.
 
 
 
 
 
21
Sınıf yönetimi ve yönetimle ilgili temel kavramları bilir, sınıf yerleşim düzenin öğretimdeki öneminin farkında olur, sınıf ortamında davranış türlerini ve sınıf yönetim modellerini dikkate alarak sınıfı yönetir.           
 
 
 
 
 
22
Öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim sürecindeki yerini, internet ve uzaktan eğitim ile materyal tasarım ilkelerini kavrar, materyal geliştirir, araç-gereç kullanarak öğretim sürecini somutlaştırır ve zenginleştirir.
 
 
 
 
 
23
Ölçme-değerlendirme araçlarının özelliklerini tanıyarak bir ölçme aracını, sahip olması gereken niteliklere göre hazırlar, öğrenci başarısını bu niteliklere uygun olarak ölçer ve değerlendirir, test ve madde analizi yaparak güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirir.
 
 
 
 
 
24
Öğrenme-öğretme sürecinde uygun öğrenme-öğretme kuramı, yaklaşımı, stratejisi, yöntemi ve teknikleri kullanır ve bu kuramlara uygun öğretim ve materyal tasarımı yapar, Türkçe öğretmenliği alanında öğretim ve ders planı yaparak derslerin işlevselliğini yükseltir.
 
 
 
 
 
25
Eğitim ile psikoloji arasındaki ilişkinin farkında olur, öğrenmeyi etkileyen psikolojik faktörleri göz önünde bulundurur, eğitim sürecini, gelişim alanları ve dönemleri ile öğrenme kuramlarının özelliklerine uygun olarak tasarlar.
 
 
 
 
 
AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU
Öğrenme Etkinliği
Tahmin  Edilen Süre
Değerlendirme
Teorik ders (14 Hafta)
2x14= 28
Derse Katılım
Rehberli problem çözme
0,5x14= 7
Aktif Katılım
Bireysel Çalışma
1,5x14= 21
 Dersin ana kaynaklarından çalışma
Haftalık ödev yapımı
0,5x14= 7
Dersin asistanları ile tartışma,
yazılı rapor teslimi
Dönem projesi
0,5x14= 7
Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor teslimi
Ara  Sınav
Sınav İçin= 1
Bireysel Çalışma: 7
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Sınav İçin= 1
Bireysel Çalışma= 10
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Quiz(2 Adet)
Yok
 
Araştırma (İnternet/Kütüp)
 
 
Diğer(………………..)
 
 
Diğer(…………………..)
 
 
Toplam Ders Yükü (Saat)
89
 
 
 
444 42 43
© 2013, Mevlana Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır