Kostüm ve Aksesuar Tasarımı (Alan Seçmeli I)

 
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kod
Yarıyıl
Teorik+ Uygulama Saati
Kredi
AKTS
Kostüm ve aksesuar tasarımı
OÖ209
III
1+2
3
4
Ön Koşul Dersi
YOK
Dersin Dili
Türkçe
Dersi Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli  
Dersin Koordinatörü
YOK
Dersin Yürütücüsü
Yrd. Doç. Dr. Neslihan DURMUŞOĞLU-SALTALI
Dersin Yardımcısı
YOK
Dersi Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin okul öncesi eğitimde kullanılabilecek kostüm ve aksesuar tasarımına yönelik teknikleri kavramalarını sağlamak ve kostüm/aksesuar uygulamaları yapabilmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; kostüm ve aksesuar tasarımında dikkat edilecek hususlar, okul öncesi eğitimde kostüm ve aksesuar kullanımının önemi, kostüm ve aksesuarın okul eğitimde kullanılabileceği alanlar, etkinlik alanlarına göre kostüm ve aksesuar kullanımı uygulamaları ve yüz boyama etkinlikleri konularına değinilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktısı
Öğretim Yöntemi
Ölçme Yöntemi
1
Okul öncesi eğitimde kostüm ve aksesuar kullanımının önemini kavrar.
1, 2, 3, 6
A
2
Okul öncesi eğitim etkinliklerinde konuya uygun kostüm ve aksesuar tasarlayabilir.
1, 2, 3, 6
A, Ç
3
Tasarladığı kostüm ve aksesuarları eğitim etkinlikleri sırasında kullanabilir.
1, 2, 3, 6
A, Ç
Öğretim Yöntemleri
1-Anlatma, 2-Soru-Cevap, 3-Tartışma, 4-Problem Çözme, 5-Gösteri, 6-Grup Çalışması, 7-Benzetim, 8-Beyin Fırtınası, 9-Altı Şapka, 10-Örnek Olay, 11-Deney Laboratuar, 12-Bireysel Çalışıma, 13-Proje Temelli Öğrenim, 14-Arazi Çalışması, 15-Sözlü, 16-Panel, 17- Konuk Konuşmacı, 18- Öğrenci Topluluğu Faaliyeti, 19- Drama,  20-Özel Destek
Ölçme Yöntemleri
A- Sınav; B-Sözlü Sınav; C-Ödev; Ç-Proje- Tasarım;
D- Laboratuar Çalışması/ Sınavı; E-Seminer- Sunum
DERS AKIŞI
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
1
Kostüm ve aksesuar tasarımında genel kavramlar
 
2
Okul öncesi eğitimde kostüm ve aksesuar kullanımının önemi, kullanım alanları
 
3
Kostüm ve aksesuarların yapımında ve kullanımında dikkat edilecek noktalar
 
4
Başlık ve maske tasarımı
 
5
Başlık ve maske kullanarak yapılabilecek uygulama örnekleri
 
6
Hayvan temalı kostüm tasarımı
 
7
Hayvan temalı kostümlerle uygulamalar
 
8
Yüz boyama teknikleri ve uygulamaları
 
9
Özel konulu kostüm tasarımı (kahramanlar, kültürel ögeler)
 
10
Özel konulu kostümlerle (kahramanlar, kültürel ögeler) ilgili uygulamalar
 
11
Hikayeye uygun grupla kostüm tasarımı
 
12
Hikayeye uygun grupla kostüm tasarımına yönelik uygulamalar
 
13
Müzik etkinliği için kostüm tasarımı
 
14
Müzik etkinliğine yönelik kostüm tasarımı uygulamaları
 
KAYNAKÇA
Kitaplar
1
Karadağ, A. (2004). Dramatizasyon öyküleri, kostümleri ve aksesuarları. Anı Yayıncılık.
2
Sevimay-Özer, D. (2006) Animasyon. Kök Yayıncılık.
3
 
Makaleler
1
 
2
                                      
3
 
Diğer
1
 
2
                                      
3
 
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Vize: %40
Final: %60
Ödev: %
Proje: %
Diğer: %
 
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimsel özelliklerini ve gelişimin ilişkili olduğu faktörleri tanır ve gelişimi destekleyecek etkinlikler düzenleyebilir.
 
 
 
 
 
2
İnsan yaşamının sürdürülebilmesinde gerekli beslenme, sağlıklı bir vücut ve zihne sahip olma gibi hayati ihtiyaçların farkındadır.
 
 
 
 
 
3
Gerek toplumsal konularda ve gerekse kendi alanıyla ilgili bilimsel çalışma ve gönüllü projeler sürdürebilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
 
 
 
 
 
4
Okul öncesi dönemde özel gereksinimi olan ve normal gelişim gösteren çocuklara ilişkin tanıma ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilir ve ailelerinin ihtiyaçlarını belirleyerek ve buna yönelik programlar geliştirebilir
 
 
 
 
 
5
Okul öncesi dönem çocuklarının müzik, görsel sanatlar, oyun, drama, dans, spor ve edebiyat gibi farklı alanlardaki ilgilerini değerlendirerek uygun etkinlikler ve ortamlar düzenleyebilir.
 
 
x
 
 
6
Okul öncesi dönem çocukların gelişimini destekleyecek uygun öğretim yöntemlerini belirleyip kullanılabilecek farklı materyaller ve eğitim araç gereçleri hazırlayabilir.
 
 
 
 
x
7
Alanıyla ilgili gerek ulusal gerek uluslararası konuları takip edip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kendi alanında kullanabilecek şekilde uyarlayabilir.
 
 
 
 
 
8
Okul öncesi dönemdeki çocukların matematik, fen bilimleri ve doğaya olan ilgilerini destekleyecek etkinlikler ve uygun ortamlar hazırlayabilir.
 
 
x
 
 
9
Okul öncesi eğitim programını tanıyıp programın ilköğretimle bağlantısı bilir ve programa göre etkinlik düzenleyebilir.
 
 
 
 
 
10
İçinde yaşadığı toplumu, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini tanıyarak, Türkiye Cumhuriyeti’ nin temel nitelikleri ve yapısına uygun davranır.
 
 
 
 
 
11
Anadilde ve en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
 
 
 
 
 
12
Eğitimin temel kavramlarını, eğitim bilimlerinin araştırma, inceleme alanlarını ve diğer bilimlerle ilişkisini analiz eder.
 
 
 
 
 
13
Eğitim ile psikoloji arasındaki ilişkinin farkında olur, öğrenmeyi etkileyen psikolojik faktörleri göz önünde bulundurur, eğitim sürecini, gelişim alanları ve dönemleri ile öğrenme kuramlarının özelliklerine uygun olarak tasarlar.
 
 
 
 
 
14
Öğrenme-öğretme sürecinde uygun öğrenme-öğretme kuramı, yaklaşımı, stratejisi, yöntemi ve teknikleri kullanır ve bu kuramlara uygun öğretim ve materyal tasarımı yapar, okul öncesi öğretmenliği alanında öğretim ve ders planı yaparak derslerin işlevselliğini yükseltir.
 
 
 
 
 
15
Ölçme-değerlendirme araçlarının özelliklerini tanıyarak bir ölçme aracını, sahip olması gereken niteliklere göre hazırlar, öğrenci başarısını bu niteliklere uygun olarak ölçer ve değerlendirir, test ve madde analizi yaparak güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirir.
 
 
 
 
 
16
Sınıf yönetimi ve yönetimle ilgili temel kavramları bilir, sınıf yerleşim düzenin öğretimdeki öneminin farkında olur, sınıf ortamında davranış türlerini ve sınıf yönetim modellerini dikkate alarak sınıfı yönetir.    
 
 
 
 
 
17
Öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim sürecindeki yerini, internet ve uzaktan eğitim ile materyal tasarım ilkelerini kavrar, materyal geliştirir, araç-gereç kullanarak öğretim sürecini somutlaştırır ve zenginleştirir.
 
 
 
 
 
18
Türk eğitim sisteminin amaçlarını, ilkelerini, yapısını, yönetim kuramları ve süreçlerini bilir ve okul yönetimiyle ilgili işleri uygular; Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından öneminin farkına varır ve tarihsel süreç içerisinde öğretmen yetiştiren kurumlar ile sistemleri analiz eder.
 
 
 
 
 
19
Öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi ve çeşitlerinin ne olduğunu bilir ve öğrenciyi bireyi tanıma teknikleri kullanarak tanır, bir öğretmenin yapması gereken rehberlik görevlerini yerine getirir.
 
 
 
 
 
20
Öğretmenin bir dersi işlerken öğrenme ortamını nasıl tasarladığı, dersi hangi aşamalara böldüğü, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığı, derste ne tür etkinliklerden yararlandığı, öğrenci başarısını nasıl ölçüp değerlendirdiğini kavrar, analiz eder ve bu özellikleri uygulama yeterliğine sahip olur.
 
 
 
 
 
21
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişkiyi, temel felsefi ve eğitim felsefesi akımlarının özelliklerini ve çağdaş eğitim sistemlerinin dayandığı akımları kavrar.
 
 
 
 
 
22
Program geliştirmenin kuramsal temelleri, tasarım ve modellerini tanır, programın denenmesi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
 
 
 
 
 
AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU
Öğrenme Etkinliği
Tahmin  Edilen Süre
Değerlendirme
Teorik ders (14 Hafta)
1x14= 14
Derse katılım
Rehberli problem çözme
2x14=28
 
Bireysel Çalışma
2x14=28
 
Haftalık ödev yapımı
1x14= 14
yazılı rapor teslimi
Dönem projesi
YOK
 
Ara  Sınav
Sınav için   :2
Bireysel çalışma:8
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Sınav için   :3
Bireysel çalışma:16
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Quiz
YOK
 
Araştırma (İnternet/Kütüp)
Bireysel Çalışma:17
Farklı kaynaklardan tarama
Diğer(………………..)
 
 
Diğer(…………………..)
 
 
Toplam Ders Yükü (Saat)
130
 
 
444 42 43
© 2013, Mevlana Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır