Analiz II

DERS BİLGİLERİ
Ders
Kod
Yarıyıl
Teorik+ Uygulama Saati
Kredi
AKTS
Analiz II
İMÖ206
IV
4+2
5
8
Ön Koşul Dersi
YOK
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu 
Dersin Koordinatörü
YOK
Dersin Yürütücüsü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Dersin Yardımcısı
YOK
Dersin Amacı
Çok değişkenli fonksiyonlar ve bu fonksiyonlarda limit, süreklilik, kısmi türev ,iki katlı integral kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ve bu kavramların uygulamalarını anlamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Çok değişkenli fonksiyon kavramı. İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları, süreklilik kavramı. İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev,zincir kuralı,diferansiyel kavramı ve linearizasyon, yönlü türev ve gradyant, lokal ekstremum değerleri, mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları, Lagrange çarpanları, iki katlı integral kavramı,iki katlı integralle hacim ve alan hesaplamaları
Dersin Öğrenme Çıktısı
Öğretim Yöntemi
Ölçme Yöntemi
1
İki değişkenli reel değerli fonksiyonlarda, limit kavramını anlar bu konudaki temel kuralları bilir ve uygular.
1,2,3,4,5,6
A,C
2
Süreklilik, süreksizlik kavramlarını anlar
1,2,3,4,5,6
A,C
3
Kısmi türev ve zincir kuralını ifade eder ve bunu problemlerde uygular.
1,2,3,4,5,6
A,C
4
Kısmi türev yardımıyla, fonksiyonların lineerleştirir ve yerel maksimum-minimum değerlerini hesaplar.
1,2,3,4,5,6
A,C
5
Lagrange Çarpanları yardımı ile maksimum minimum problemlerini çözer.
1,2,3,4,5,6
A,C
6
İki katlı integral kavramını anlar ve bu kavramı alan, hacim hesaplarına uygular.
1,2,3,4,5,6
A,C
Öğretim Yöntemleri
1-Anlatma, 2-Soru-Cevap, 3-Tartışma, 4-Problem Çözme, 5-Gösteri, 6-Grup Çalışması, 7-Benzetim, 8-Beyin Fırtınası, 9-Altı Şapka, 10-Örnek Olay, 11-Deney Laboratuar, 12-Bireysel Çalışıma, 13-Proje Temelli Öğrenim, 14-Arazi Çalışması, 15-Sözlü, 16-Panel, 17- Konuk Konuşmacı, 18- Öğrenci Topluluğu Faaliyeti, 19- Drama, 20-Özel Destek
Ölçme Yöntemleri
A- Sınav; B-Sözlü Sınav; C-Ödev; D-Proje- Tasarım;
E- Laboratuar Çalışması/ Sınavı; F-Seminer- Sunum
DERS AKIŞI
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
1
Çok değişkenli fonksiyonlar ve bazı iki değişkenli fonksiyonların grafiklerinin çizimleri.
 
2
İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı
 
3
İki değişkenli fonksiyonlarda limit uygulamaları, süreklilik kavramı
 
4
İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev, lineerleştirme 
 
5
Zincir kuralı
 
6
Zincir kuralı uygulamaları, kapalı fonksiyonların türevi
 
7
Yönlü Türev ve Gradyant.
 
8
Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları
 
9
Ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları
 
10
Lagrange Çarpanları yöntemi ve uygulamaları
 
11
İki katlı integral
 
12
İki katlı integral yardımı ile alan hesabı
 
13
İki katlı integral yardımı ile alan hesabı
 
14
İki katlı integral yardımı ile hacim hesabı
 
KAYNAKÇA
Kitaplar
1
Thomas Kalkülüs, George B. Thomas Jr, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Frank R. Giordano
2
 
3
 
Makaleler
1
 
2
                                      
3
 
Diğer
1
 
2
                                      
3
 
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Vize:% 40
Final:% 50
Ödev: %10
Proje: %
Diğer: %
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Matematikte temel öğrenme alanlarındaki (sayılar, geometri, cebir, ölçme, veri analizi ve istatistik, analiz) matematiksel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar ve uygulamalarını yapar.
 
 
 
 
X
2
İlk ve ortaokul öğrencilerinin matematiksel kavramları nasıl algıladığı ve geliştirdiğini teorik ve uygulamalı bir zeminde inceler ve buradan edindiği bilgileri öğretim sürecine entegre eder.
 
 
 
 
 
3
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak matematik alanında en uygun öğretim yöntem ve tekniklerini belirler ve bunları kuramsal ve uygulamalı olarak ele alır.
 
 
 
 
 
4
Uygun bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojileri ve diğer yardımcı araç-gereçleri matematik öğretim sürecine entegre eder.
 
 
 
 
 
5
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere bağlı kalarak alanıyla ilgili olay ve olguları anlamlandırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle veri toplayarak inceler, verileri yorumlar ve verilere dayalı bilimsel çıkarımlarda bulunur.
 
 
 
 
 
6
Matematiğin disipliner yapısını, bu yapının tarihsel gelişimini ve ilgili felsefi yaklaşımları ve problemleri bilir.
 
 
 
 
 
7
Anadilde ve en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
 
 
 
 
 
8
İçinde yaşadığı toplumu, tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini tanıyarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısına uygun davranır.
 
 
 
 
 
9
Eğitimin temel kavramlarını, eğitim bilimlerinin araştırma, inceleme alanlarını ve diğer bilimlerle ilişkisini analiz eder.
 
 
 
 
 
10
Eğitim ile psikoloji arasındaki ilişkinin farkında olur, öğrenmeyi etkileyen psikolojik faktörleri göz önünde bulundurur, eğitim sürecini, gelişim alanları ve dönemleri ile öğrenme kuramlarının özelliklerine uygun olarak tasarlar.
 
 
 
 
 
11
Öğrenme-öğretme sürecinde uygun öğrenme-öğretme kuramı, yaklaşımı, stratejisi, yöntemi ve teknikleri kullanır ve bu kuramlara uygun öğretim ve materyal tasarımı yapar, ilköğretim matematik öğretmenliği alanında öğretim ve ders planı yaparak derslerin işlevselliğini yükseltir.
 
 
 
 
 
12
Ölçme-değerlendirme araçlarının özelliklerini tanıyarak bir ölçme aracını, sahip olması gereken niteliklere göre hazırlar, öğrenci başarısını bu niteliklere uygun olarak ölçer ve değerlendirir, test ve madde analizi yaparak güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı geliştirir.
 
 
 
 
 
13
Sınıf yönetimi ve yönetimle ilgili temel kavramları bilir, sınıf yerleşim düzenin öğretimdeki öneminin farkında olur, sınıf ortamında davranış türlerini ve sınıf yönetim modellerini dikkate alarak sınıfı yönetir.    
 
 
 
 
 
14
Öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim sürecindeki yerini, internet ve uzaktan eğitim ile materyal tasarım ilkelerini kavrar, materyal geliştirir, araç-gereç kullanarak öğretim sürecini somutlaştırır ve zenginleştirir.
 
 
 
 
 
15
Türk eğitim sisteminin amaçlarını, ilkelerini, yapısını, yönetim kuramları ve süreçlerini bilir ve okul yönetimiyle ilgili işleri uygular; Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından öneminin farkına varır ve tarihsel süreç içerisinde öğretmen yetiştiren kurumlar ile sistemleri analiz eder.
 
 
 
 
 
16
Öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi ve çeşitlerinin ne olduğunu bilir ve öğrenciyi bireyi tanıma teknikleri kullanarak tanır, bir öğretmenin yapması gereken rehberlik görevlerini yerine getirir.
 
 
 
 
 
17
Öğretmenin bir dersi işlerken öğrenme ortamını nasıl tasarladığı, dersi hangi aşamalara böldüğü, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığı, derste ne tür etkinliklerden yararlandığı, öğrenci başarısını nasıl ölçüp değerlendirdiğini kavrar, analiz eder ve bu özellikleri uygulama yeterliğine sahip olur.
 
 
 
 
 
18
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişkiyi, temel felsefi ve eğitim felsefesi akımlarının özelliklerini ve çağdaş eğitim sistemlerinin dayandığı akımları kavrar.
 
 
 
 
 
19
Program geliştirmenin kuramsal temelleri, tasarım ve modellerini tanır, programın denenmesi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.
 
 
 
 
 
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
 
 
 
 
 
21
Fizikteki temel kavramları ve bu kavramlar arası ilişkileri anlamlandırır.
 
 
 
 
 
AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU
Öğrenme Etkinliği
Tahmin Edilen Süre
Değerlendirme
Teorik ders (14 Hafta)
4x14=56
Derse Katılım
Rehberli problem çözme
2x14=28
Aktif Katılım
Bireysel çalışma
3x14=42
 
Haftalık ödev yapımı
2x14=28
Dersin asistanları ile tartışma
Yazılı rapor teslimi
Dönem projesi
Yok
 
Ara sınav
Bireysel: 13
Sınav için: 2
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Yarıyıl sonu sınavı
Bireysel: 15
Sınav için: 2
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Quiz(2 Adet)
10
 
Araştırma (İnternet/Kütüp)
30
 
Diğer(…)
Yok
 
Diğer(…)
Yok
 
Toplam ders yükü (Saat)
226
 
 
 
444 42 43
© 2013, Mevlana Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır